محاسبه کمیسیون املاک شهرهای مختلف

با توجه به پیچیدگی های محاسبه کمیسیون تعرفه مشاوران املاک و متفاوت بودن این عدد در شهرهای مختلف از امکانات سایت رویال استفاده کنید تا میزان آن را دقیق محاسبه کنید
کمیسیون دریافتی توسط رویال
کمیسیون طبق تعرفه اتحادیه
اعداد محاسبه شده برای هر یک از طرفین قرارداد میباشد
مبلغ کمیسیون پرداختی شما نباید از تعرفه اتحادیه بیشتر باشد