آپارتمان
رهن و اجاره
قابل تبدیل
250متر     آپارتمان     2 اتاق

1200000000 رهن 0 اجاره
250 مترمربع
آپارتمان
رهن و اجاره
رهن 2 ساله 560 میلیون
121متر     آپارتمان     2 اتاق

460000000 رهن 0 اجاره
121 مترمربع
آپارتمان
رهن و اجاره
145متر     آپارتمان     3 اتاق

770000000 رهن 0 اجاره
145 مترمربع
آپارتمان
رهن و اجاره
88متر     آپارتمان     2 اتاق

400000000 رهن 0 اجاره
88 مترمربع
آپارتمان
رهن و اجاره
تا 3/1 مستاجر دارد
68متر     آپارتمان     2 اتاق

100000000 رهن 3500000 اجاره
68 مترمربع
آپارتمان
رهن و اجاره
95متر     آپارتمان     2 اتاق

550000000 رهن 0 اجاره
95 مترمربع
آپارتمان
رهن و اجاره
به مجرد هم اجاره میدهد
95متر     آپارتمان     2 اتاق

250000000 رهن 3000000 اجاره
95 مترمربع
آپارتمان
رهن و اجاره
74متر     آپارتمان     2 اتاق

100000000 رهن 3000000 اجاره
74 مترمربع
آپارتمان
رهن و اجاره
قابل تبدیل
116متر     آپارتمان     2 اتاق

350000000 رهن 500000 اجاره
116 مترمربع
آپارتمان
رهن و اجاره
قابل تبدیل
110متر     آپارتمان     2 اتاق

100000000 رهن 6500000 اجاره
110 مترمربع
آپارتمان
رهن و اجاره
مبله
96متر     آپارتمان     2 اتاق

200000000 رهن 5000000 اجاره
96 مترمربع
آپارتمان
رهن و اجاره
92متر     آپارتمان     2 اتاق

200000000 رهن 3000000 اجاره
92 مترمربع
آپارتمان
رهن و اجاره
تخلیه تیر قابل تبدیل
205متر     آپارتمان     3 اتاق

1200000000 رهن 0 اجاره
205 مترمربع
آپارتمان
رهن و اجاره
تخلیه 2/30
80متر     آپارتمان     1 اتاق

250000000 رهن 1500000 اجاره
80 مترمربع
آپارتمان
رهن و اجاره
تخلیه 2/30
135متر     آپارتمان     2 اتاق

450000000 رهن 1200000 اجاره
135 مترمربع